Poučení o zpracovávání osobních údajů konferencí

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů osob, které se účastní konferencí a seminářů pořádaných Národní agenturou pro komunikační a informační technologie (dále též NAKIT) a Digitální informační agenturou (dále DIA)  pomocí informačního webu https://konference.gov.cz

Správci vašich osobních údajů jsou

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

A 77322 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice

IČ: 04767543

DIČ: CZ04767543

Telefon: +420 234 066 500

Elektronická adresa podatelny: podatelna@nakit.cz

ID datové schránky: hkrkpwn

a

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Datová schránka: yukd8p7
IČO: 17651921
posta@dia.gov.cz

Vaše osobní údaje budou zpracovávány plně v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, angl. General Data Protection Regulation, dále jen „Nařízení“.

Provozovatelé informačního webu https://konference.gov.cz, jakožto společní Správci osobních údajů (dále též Správci) tímto informují o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

  • jméno
  • příjmení
  • zaměstnání (pracoviště)
  • adresa zaměstnání
  • pracovní zařazení (funkce)

Na konferenci budou pořizovány také obrazové a zvukově-obrazové záznamy z veřejných prostor. V takovém případě, mohou být přiměřeně zpracovány také vaše osobní údaje vzniklé pořízením těchto záznamů.

Registrace pro konference je zajišťována výhradně prostřednictvím webových stránek  http://konference.gov.cz

V souvislosti s oslovováním potenciálních přednášejících na konferencích si může NAKIT a DIA ukládat jméno a příjmení takových osob, jejich telefonní číslo a e-mail, dále informaci o jejich zaměstnavateli a pozici a obsah komunikace s nimi. Pokud oslovená osoba požádá, aby nebyla kontaktována, bude za tímto účelem vedena databáze osob, a to s jejich základními osobními údaji.

Zdrojem zpracovávaných údajů účastníků jsou přímo tito účastníci (tedy se jedná o údaje jimi poskytnuté), dále jsou některé údaje získávány samostatně  NAKIT a DIA  (např. v rámci fotografického a video zpravodajství), či v rámci komunikace s účastníky (e-maily).

Upozorňujeme, že z konferencí je také obvykle pořizováno fotografické a video zpravodajství.

Účely zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány pouze k níže uvedeným účelům. Primárním účelem zpracování osobních údajů účastníka je pořádání příslušné konference. V této souvislosti budou údaje používány k evidenci a řádnému plnění smluvních vztahů. Z konferencí je obvykle vyhotovováno běžné fotografické a video zpravodajství. O konferenci také může být přiměřeně̌ referováno v médiích či v rámci propagace eGovernmentu.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení.

Zpracování osobních údajů

Správci budou osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech a počítačových systémech zpracovatelů. Správci mohou zpracovávat osobní údaje také písemně.

Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany účastníka je dobrovolné, ovšem bez poskytnutí registračních osobních údajů nebude účast na konferenci umožněna.

Doba zpracování osobních údajů

Správci budou osobní údaje zpracovávat po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování. Pro účely konferencí, budou správci přehled o jejich účastnících ukládat po dobu nejvýše 3 let od termínu konání konference. Pokud se však v mezidobí zúčastní účastník další konference, poběží pro zpracování jeho údajů tato lhůta znovu.

Pokud budou údaje o účastnících zpracovávány v rámci zpravodajství o konferenci, nebude doba jejich zveřejňování omezena. Stejná lhůta platí pro fotografie z konference, videozáznamy z ní a případné poskytnuté prezentace.

Předávání osobních údajů jiným subjektům

Správci předávají osobní údaje v rámci smluvních vztahů dalším poskytovatelům služeb (zpracovatelům) podílejících se na pořádání konference.

Práva účastníků

Účastníci konferencí (subjekty osobních údajů) mají v souladu s Nařízením při zpracování možnost uplatnění svých práv.

Právo subjektu údajů na přístup ke svým osobním údajům, tedy získat na základě žádosti od Správců potvrzení, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány.

Právo na opravu osobních údajů, tedy mít možnost vyzvat Správce, aby bez odkladu opravil zpracovávané osobní údaje Účastníka.

Právo na výmaz poskytnutých osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl.  17 Nařízení.

Právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl.  18 Nařízení.

Právo vznést námitku, pokud je zpracovávání prováděno při plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

V případě, kdy se domníváte, že Správci zpracovávají vaše osobní údaje neoprávněně, nebo jsou porušována vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111

IČO: 70837627

Elektronická adresa podatelny: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n